KAUCJA

Pobierana jest od każdego ucznia podczas kwaterowania w wysokości 10 zł.

Kaucje wpłaca uczeń z własnych środków - nawet w sytuacji, kiedy pozostałe koszta zakwaterowania i wyżywienia pokrywa zakład pracy, OPS czy inny podmiot.

Z kaucji pokrywane są:
- koszta materiałów do odmalowania pokojów, ewentualnie innych pomieszczeń;
- koszta materiałów koniecznych do napraw pomieszczeń i wyposażenia wspólnego internatu,
w przypadku, kiedy szkody te wyrządzili mieszkańcy danego kursu.

W/w koszta dzielone są proporcjonalnie między mieszkańców internatu. Uczniowie z korytarzy, na których powstało więcej zniszczeń będą mieli mniejszy proporcjonalnie mniejszy zwrot kaucji.
Podstawą do rozliczenia kaucji są każdorazowo rachunki/faktury za dokonane zakupy.

Zwrot kaucji, pomniejszonej o w/w wydatki, mieszkaniec otrzymuje po rozliczeniu sie z pokoju, rozliczeniu z obowiązków i zdaniu klucza od pokoju.