Zasady:

1.

W Internacie obowiązuje całkowity zakaz SPOŻYWANIA i PRZEBYWANIA pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.
Warunkiem przyjęcia do Internatu jest pisemna zgoda podopiecznego na poddanie go, w razie podejrzeń, badaniu alkomatem lub testem narkotykowym.
KAŻDE stwierdzenie u ucznia wpływu lub spożycia alkoholu czy narkotyków ZAWSZE kończy sie komisją dyscyplinarną, usunięciem z Internatu i niezaliczeniem KURSU (a więc i klasy w szkole macierzystej).
DOTYCZY TO TAKŻE SYTUACJI, gdy wychowanek przyjedzie do internatu pod wpływem środków zażytych przed wyjazdem.

2.

Także w przypadku stosowania przez ucznia przemocy fizycznej czy psychicznej (pobicie, wymuszenia, znęcanie się), trafi on przed komisję dyscyplinarną.

3.

Tak samo postęujemy w przypadku uczniów przyłapanych na kradzieży.
W razie potrzeby, w tych trzech przypadkach, nie wahamy się wezwać Policji.

4.

Na terenie, a w szczególności w pomieszczeniach Internatu, obowiązuje zakaz palenia papierosów. Dotyczy to także tzw. papierosów elektronicznych.
DOTYCZY TO TAKŻE OSÓB DOROSŁYCH PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY - W TYM TAKŻE NAUCZYCIELI, RODZICÓW I OSÓB TRZECICH.
Wobec uczniów palących w niedozwolonych miejscach będą wyciągane konsekwencje wychowawcze.
Niezależnie od tego, także Policja lub Straż Miejska, patrolująca teren Szkoły, może nałożyć na palącego, NIEZALEŻNIE OD WIEKU, mandat.

5.

W Internacie obowiązuje zasada, że chłopcy nie wchodzą do pokojów dziewcząt, dziewczęta nie wchodzą do pokojów chłopców.
Wyjątkiem od tej zasady są odwiedziny rodziny. W takiej sytuacji prosimy jednak o zgłoszenie takiej wizyty dyżurującemu wychowawcy.

6.

W internacie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 - 6.30 oraz tzw. godzina nauki własnej 17.30-18.30.

7.

Poza tymi godzinami od mieszkańców wymagane jest zachowanie niezakłócające ciszy i porządku na korytarzach.
Dotyczy to w szczególności słuchania w pokojach muzyki. Jeśli muzyka jest wyraźnie lub uciążliwie słyszalna na korytarzu, wychowawca prosi o ściszenie jej.
Jeśli uczniowie nie zastosują się do tej prośby, zakłócający porządek sprzęt umieszczany jest w depozycie w magazynie - do czasu odebrania go przez właściciela w dniu wyjazdu z internatu.

8.

Uczniowie odpowiadają za stan używanych pomieszczeń i wyposażenia Internatu. Dotyczy to w szczególności:
- bieżącego utrzymywania czystości w pokojach i na terenie Internatu;
- zamalowania na koniec kursu zabrudzeń powstałych na ścianach pokojów;
- doprowadzenie pokojów do stanu sprzed przejęcia - gruntowne wysprzątanie przed zdaniem pokoju;
- naprawianie lub odkupienie zniszczonego mienia Internatu.

9.

Uczniowie są zobowiązani do udziału w dyżurach:
- w stołówce Internatu (zazwyczaj raz w czasie kursu);
- wieczornym na korytarzu (około 2 razy w czasie kursu);

10.

Wyjścia poza Internat oraz powroty mieszkańcy muszą zgłaszać w pokoju wychowawców.

11.

Mieszkańcy muszą stosować sie do Planu Dnia.

12.

Czas wolny należy do wychowanka. Można w jego ramach korzystać z dostępnego zaplecza Internatu lub zorganizować go sobie wg własnej woli, nie łamiąc przy tym obowiązujących przepisów.

13.

Zgodnie z Regulaminem Internatu, wychowankowie łamiący zasady mogą zostać pociągnięci do PRAC NA RZECZ INTERNATU I SZKOŁY (potocznie nazywanych "godzinkami"). W razie powtarzania się lub poważniejszych, wykroczeń, stosowane są następujące procedury: